Eiddo Susan Jones Properties

Email: susan@susanjones.wales

2 Penbrynhuddig
Abererch, Pwllheli
Gwynedd
LL53 6BZ

Stryd Fawr, Pwllheli, Pen Llyn

Guide Price £95,000

Offices

Wedi'i leoli ar ran ddwyreiniol y Stryd Fawr, yn agos at fanc HSBC a banc NatWest. Mae amryw o swyddfeydd a busnesau yn gweithredu yn yr ardal gyfagos hon | A two storey office building that is ready to go with basement rooms which is located on the High Street.

 


LOCATION
CROESO | WELCOME
Mae Pwllheli yn dref marchnad sefydledig ac mae’r eiddo wedi’i leoli ar y Stryd Fawr | Pwllheli is an established market town and the property is situated on the High Street.
DESCRIPTION
DISGRIFIAD | DESCRIPTION
Mae’r adeilad hwn wedi ei rhestru fel Gradd II (diddordeb arbennig) oherwydd gwerth grwp gydag eitemau rhestredig cyfagos. Ar y llawr gwaelod mae derbynfa, 3 swyddfa, ystafell gefn gyda chegin a thoiled, drws i’r tu allan ynghyd â mynediad i 2 ystafell islawr. Ar y llawr cyntaf, mae 3 swyddfa ychwanegol. Gellid sicrhau newid defnydd yr adeilad i amryw o bwrpasau, yn amodol ar dderbyn y caniatâd perthnasol. Gellir cyrraedd y tu allan trwy’r adeilad neu drwy giât ochr | Grade II listed (special interest) this building has been listed because of group value with neighbouring listed items. On the ground floor you will find reception area, 3 offices, rear room with kitchen and WC, door to outside plus access to 2 basement rooms. On the first floor, you'll find an additional 3 offices. The property could obtain change of use to a variety of purposes, subject to the necessary consents being acquired.

Outside can be accessed via the building and by a pedestrian gate located at the side.
AMENITIES
CYFLEUSTERAU | AMENITIES
Wedi'i leoli ar ran ddwyreiniol y Stryd Fawr, yn agos at fanc HSBC a banc NatWest. Mae amryw o swyddfeydd a busnesau yn gweithredu yn yr ardal gyfagos hon | Located on the Eastern part of the High Street, close to HSBC bank and NatWest bank. Various offices and businesses operate in this immediate area.
SERVICES
GWASANAETHAU | SERVICES
Credwn fod cysylltiadau i’r prif gyflenwad dwr, trydan, traeniau a gwres canolog nwy | We believe that mains water, electric, drainage and gas central heating are connected.
OUTGOINGS
CYFRADDAU | RATES
Mae ymholiadau drwy wefan VOA yn cadarnhau bod yr eiddo wedi asesu fel a ganlyn | Enquiries via the VOA website confirms the property is assessed as follows: :
Gwerth ardrethol - £7,300 | Rateable Value - £7,300
Ardrethi taladwy (19/20) - £3,839.80 | Rates Payable (19/20) - £3,839.80
Efallai bod cyfraddau busnesau bach ar gael a chynghorir partïon sydd â diddordeb i wneud ymholiadau eu hunain gyda Chyngor Gwynedd ar (01286) 682772 neu (01286) 682709 | Small business rates may be available and interested parties are advised to make their own enquiries to Gwynedd County Council on (01286) 682772 or (01286) 682709
VAT
TAW | VAT
Nid yw prisiau, gwariant a rhenti yn cynnwys TAW, ond gallent fod yn atebol i TAW | Prices, outgoings and rentals are exclusive of, but may be liable to, VAT.
LEGAL COSTS
COSTAU CYFREITHIOL | LEGAL COSTS
Bydd pob parti yn gyfrifol am eu costau cyfreithiol eu hunain mewn cyswllt âr gweithrediad | Each party are to be responsible for their own legal costs incurred in the transaction.
PARKING NOTES
NODIADAU PARCIO | PARKING NOTES
Parcio cyfyngedig ar y stryd ynghyd â maes parcio talu ac arddangos cyhoeddus o Stryd Penlan | Limited on street parking plus public pay and display car park nearby off Penlan Street.
OTHER
DELIADAETH | TENURE
Fe’n hysbysir ei fod yn eiddo Rhydd-ddaliad | Freehold.

TYSTYSGRIF PERFFORMIAD YNNI | ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE - D, 98
VIEWING
GWELD YR EIDDO | ARRANGE VIEWING
Eiddo Susan Jones Properties 01758 614511 / 07787 124587

Although these particulars are thought to be materially correct their accuracy cannot be guaranteed and they do not form part of any contract.

Property data and search facilities supplied by www.vebra.com

Spacer.gif